It’s dark. It’s boozy. It’s a secret.

Maak kans op een Bongiorno Halloween pakket

WEDSTRIJD: THE PURE ITALIAN TASTE

Koop een Bongiorno-product en maak kans op een Fiat 500

Reglement

Kras & Win Berghoff gadgets en foodbox

Artikel 1: De organisator

De onderneming Bongiorno BV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Koning Boudewijnlaan 16 bus 3 te Genk (3600), geregistreerd in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder nummer 0899.880.282 (hierna ‘Organisator’ genoemd) organiseert van DATUM tot en met DATUM van 12u tot 23u59 een spel met verplichting van aankoop onder de naam “Kras & Win Berghoff gadgets en foodbox” (Hierna ‘Actie’ genoemd) in België, dat toegankelijk is op de website https://bongiorno.eu/nl/actie (de nederlandstalige website) of https://bongiorno.eu/fr/action (de franstalige website).

Dit Spel wordt georganiseerd in de deelnemende Prik&Tik drinkcenters en het wordt gepromoot via promotiemateriaal in de deelnemende drinkcenters. De deelname aan de Actie impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van dit Reglement, zonder enig voorbehoud of voorafgaandelijke voorwaarde. Inbreuken tegen dit Reglement door de deelnemer maakt zijn/haar deelname automatisch ongeldig en leidt tot het verlies van een eventuele Prijs, indien van toepassing.

Artikel 2: Voorwaarden voor de deelnemers

De Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige fysieke personen (volgens de burgerlijke stand) met woonplaats in België (hierna de “Deelnemer” of gezamenlijk de “Deelnemers”) met uitzondering van het personeel van de Organisator, hun familieleden in rechte lijn en, in het algemeen, iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de ontwikkeling, uitwerking en/of het beheer van de Actie meegewerkt heeft.

Artikel 3: Duur

De Actie loopt en is geldig van 20 mei 2021 tot en met 31 juli 2021 om 23u59. De Organisator behoudt zich het recht voor op gelijk welk moment en zonder aankondiging vooraf om de Actie te verlengen, op te schorten of stop te zetten indien de omstandigheden het vereisen. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke gevallen. Deze wijzigingen of veranderingen zullen in de mate van het mogelijke vooraf gecommuniceerd worden via de gepaste kanalen.

Artikel 4: Wijze en voorwaarden van deelname

Om geldig te kunnen spelen en deel te nemen, moet de Deelnemer

 • een Bongiorno food product aankopen bij een Prik&Tik-winkel binnen de vooraf bepaalde duur van de Actie en zolang de voorraad strekt. Er zijn 21600 krasloten beschikbaar, verdeeld in 90 doosjes over de Prik&Tik-winkels. 1 Bongiorno food product geeft recht op 1 kraslot. De deelnemer ontvangt het kraslot aan de kassa.
 • De gestelde vraag correct beantwoorden die door de verantwoordelijke aan de kassa wordt gesteld
 • Het voorziene krasveld weg te krabben op het kraslot na het correct beantwoorden van de wedstrijdvraag en onmiddellijk te controleren of ze al dan niet een Prijs gewonnen hebben of dan wel verloren hebben.
 • Indien het voorziene krasveld voor de Prijs aangeeft dat hij een Prijs gewonnen heeft dan dient de Deelnemer (hierna ‘de Winnaar’):
  • ingeval hij of zij een Berghoff Gadget, zoals gedefinieerd in artikel 5 hieronder, heeft gewonnen, zijn/haar aankoopbewijs en de speelkaart aan te tonen en zal de voornoemde Prijs aan hem/haar aan de kassa worden overhandigd.
  • ingeval er bijkomend een unieke code in het krasveld verschijnt, naar de website https://bongiorno.eu/nl/actie (de nederlandstalige website) of https://bongiorno.eu/fr/action (de franstalige website) te gaan, zijn/haar unieke code, zijn/haar contactgegevens en een correct antwoord op de gestelde wedstrijdvraag geven.

Er wordt maximum één Winnaar per gezin aanvaardt (met dezelfde naam, wonende op hetzelfde adres) voor de hele duur van de Actie. Eventuele kosten gemaakt om deel te nemen aan de Actie worden niet terugbetaald.

Artikel 5: Prijzen

De te winnen prijzen zijn: – De te winnen prijzen genoemd in artikel 4 zijn:

 • 1x een Berghoff Kaasrasp (1 per doosje, dus 90 in totaal)
 • 2x een Berghoff Dunschiller (2 per doosje, dus 180 in totaal)
 • 3x een Berghoff Keukenmes (3 per doosje, dus 270 in totaal)
 • 5x een Berghoff Citruspers (5 per doosje, dus 450 in totaal)
 • Een Bongiorno Foodbox (1 foodbox per maand, dus 3 in totaal)

Voor de Berghoff Gadgets (Prijs 1, 2, 3 en 4) moeten de Winnaars naar de Prik&Tik kassa op de plaats van aankoop gaan en hun aankoopbewijs en het winnende kraslot laten zien om de Prijs te verkrijgen. Bovendien moeten ze de wedstrijdvraag die de kassier stelt correct beantwoorden.

Voor de Bongiorno Foodbox worden de Winnaars vervolgens per e-mail door Bongiorno BV op de hoogte gebracht en uitgenodigd om de Foodbox gratis af te halen in de Prik&Tik-winkel waar de Winnaar het kraslot ontvangen heeft op een gespecificeerd tijdstip of om de Foodbox gratis thuis te ontvangen op een vooraf gespecificeerd tijdstip.

De Winnaar(s) engage(e)r(t)en zich om juiste en up-to-date informatie te verstrekken. Elke Winnaar is te allen tijde verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij communiceert. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden als hij een Winnaar niet kan bereiken om mee te delen dat hij/zij gewonnen heeft of als de Prijs verloren raakt als gevolg van een foutief of oud adres. De aangeboden Prijzen kunnen in geen enkel geval betwist worden wat betreft hun aard of hun waarde. Het is in geen enkel geval mogelijk om de tegenwaarde van een Prijs in geld of gelijk welke andere vorm te vragen. Als de omstandigheden het vereisen, behoudt de Organisator zich het recht om een Prijs te vervangen door gelijk welke andere Prijs van een gelijkaardige waarde. In dat geval maken de Winnaars geen recht op gelijk welke andere tegenprestatie, behalve de nieuwe Prijs. Er wordt geen tegenwaarde van de Prijzen in de Actie aangeboden als compensatie. De Organisator zal geen andere dienst of garantie verlenen dan het overhandigen van de Prijzen zoals beschreven in het Reglement en wijst alle aansprakelijkheid af voor elk incident, ongeval en/of schade die zich kan voordoen tijdens het gebruik van de Prijzen. De aansprakelijkheid van de Organisator kan niet worden ingeroepen vanwege de kwaliteit van de Prijs in verhouding tot de door de Deelnemer aangekondigde of verwachte prijs, de leveringsvoorwaarden of eventuele schade van welke aard dan ook (lichamelijk letsel, moreel, materieel, enz.) die door de Winnaar of enige andere persoon kan worden geleden of veroorzaakt. Elke eventuele vordering van de Deelnemer of een derde partij kan alleen worden gericht tegen de fabrikant van het product dat de Prijs omvat.

Artikel 6: Inbreuken tegen dit reglement

De Organisator engageert zich om zijn best te doen om de gelijke berechtiging van de Deelnemers te respecteren. Elke inbreuk of fraudepoging die ingaan tegen dit Reglement maakt de deelname van de fraudeur ongeldig en leidt tot het verlies van een eventuele gewonnen Prijs. Zo kan de Organisator de deelname van één of meerdere Deelnemers opschorten of annuleren als er verdacht of frauduleus gedrag vastgesteld wordt om op onrechtmatige wijze één of meerdere Prijzen in de wacht te slepen. De Organisator beslist geheel autonoom over de uitsluiting of de hernieuwde toelating van de betrokken Deelnemers op basis van de beschikbare informatie.

Bij klachten worden de Deelnemers geacht het bewijs te leveren dat ze volgens dit Reglement gehandeld hebben. De Organisator kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De Organisator mag de hele Actie of een deel ervan stopzetten als blijkt dat er fraude gepleegd is in welke vorm dan ook, met inbegrip van informaticafraude. De Organisator behoudt zich het recht voor om de overtreders van dit Reglement te vervolgen met alle nodige middelen en in het bijzonder via de gerechtelijke procedure.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1) De prijzen: De Organisator neemt geen verantwoordelijkheid voor de staat van de Prijzen. In het geval van een defect in de Prijs, worden de Winnaars uitgenodigd om hun aanspraken rechtstreeks aan de fabrikant van hun Prijs kenbaar te maken.

7.2) 7.2 Spelwijzigingen: De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, omwille van overmacht buiten zijn wil, deze Actie geheel of gedeeltelijk aangepast, ingekort, uitgesteld of stopgezet wordt en dat zelfs zonder voorafgaande mededeling, als de omstandigheden het vereisen. In de mate van het mogelijke, worden deze wijzigingen of veranderingen op voorhand aangekondigd via de gepaste kanalen.

Artikel 8: Persoonlijke gegevens

De Deelnemers staan alle nuttige verificaties wat betreft hun identiteit en woonplaats toe. 4 Iedere valse verklaring, vermelding van de identiteit of een onjuist adres leidt tot de onmiddellijke uitschakeling van de betrokken Deelnemer en, in voorkomend geval, tot terugbetaling van de reeds ingetrokken Prijs.

De Winnaars aanvaarden dat hun naam, foto’s of een verslag van de Actie of de resultaten ervan door de Organisator kunnen worden gebruikt voor publicitaire of redactionele doeleinden, zonder dat zij daarvoor enige vergoeding kunnen eisen. De persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Actie worden verwerkt. Om deel te nemen aan de Actie moet u noodzakelijkerwijs de volgende informatie (hierna “de Gegevens”) verstrekken:

 • The unique code on your scratch card
 • Your Prik&Tik-store
 • Your first name
 • Your last name
 • Your address (street + number)
 • Your city
 • Your postal code
 • Your e-mail address
 • Contest question

De Gegevens van de Deelnemers worden verzameld met het oog op deelname aan de in dit Reglement beschreven actie en worden voor dit doel bewaard gedurende de duur van de Actie, vermeerderd met 4 maanden om de periode voor de ontvangst van de Prijs te dekken. Niettemin kunnen de Gegevens vóór de verwijdering ervan worden bewaard in tussenliggende archieven gedurende de wettelijke verjaringstermijn om het bewijs van uw deelname, de verzending van Prijzen of uw toestemming voor de verdediging van de rechten van de Organisator te bewaren. Deze Gegevens kunnen op papier of door geautomatiseerde verwerking worden verwerkt. Deze informatie is bestemd voor de Organisator die optreedt als de verantwoordelijke voor de verwerking, voor de ondernemingen van zijn groep en zijn onderaannemers, met inbegrip van de Organisator. Overeenkomstig het toepasselijke recht en de Europese Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens die sinds 25 mei 2018 van kracht is, hebben de Deelnemers een recht van toegang, rectificatie, intrekking, gedeeltelijke of volledige verwijdering van de hen betreffende persoonsgegevens, dat zij kunnen uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek aan : Bongiorno BV – Koning Boudewijnlaan 16 bus 3 – 3600 GENK of op het volgende e-mailadres: vincenzo@bongiorno.eu. Zij hebben ook recht op de overdraagbaarheid van de Gegevens. Bovendien hebben de Deelnemers ook de mogelijkheid om specifieke of algemene richtlijnen vast te stellen, die te allen tijde kunnen worden gewijzigd of geschrapt, met betrekking tot bepaalde verwerkingen, voor de opslag, het wissen en de mededeling van hun persoonsgegevens in geval van overlijden. De specifieke richtlijnen kunnen worden geregistreerd bij de verantwoordelijke van de verwerking. Algemene Richtlijnen kunnen worden geregistreerd bij een betrouwbare digitale derde partij die door de bevoegde autoriteit is gecertificeerd. Ten slotte hebben de Deelnemers het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit, namelijk : – Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA) met betrekking tot in België woonachtige deelnemers

Artikel 9: Inzage van het reglement

Het wordt vermeld dat dit Reglement vrij te consulteren is aan de kassa van uw deelnemende drinkcenter en op de website https://bongiorno.eu/nl/actie (de nederlandstalige website) of https://bongiorno.eu/fr/action (de franstalige website).

Artikel 10: Geschillen

Eventuele moeilijkheden bij de interpretatie of toepassing van dit Reglement worden door de Organisator geregeld overeenkomstig de Belgische wetgeving. Elke gedraging van een Deelnemer die het imago van de Organisator kan schaden en/of in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden, kan leiden tot de ongeldigheid van de deelname van deze Deelnemer aan de Actie. De Organisator kan van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving elke Deelnemer die zich niet aan dit Reglement heeft gehouden, uitsluiten en overgaan tot de zuivere en eenvoudige annulering van elke Prijs waarop die Deelnemer recht kan hebben. Indien één van de clausules van dit Reglement ongeldig wordt door een wijziging van de wetgeving, een deregulering of een gerechtelijke beslissing, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid en de naleving van de andere clausules van dit Reglement. 6 Dit Reglement is onderworpen aan het Belgische recht. Er zullen geen verzoeken (schriftelijk, mondeling of anderszins) worden beantwoord over de interpretatie of toepassing van dit Reglement, de voorwaarden en/of het mechanisme van de Actie en de bepaling van de Winnaars. In geval van een geschil of klacht, om welke reden dan ook, moet het verzoek worden gericht aan de Organisator op het in artikel 1 vermelde adres binnen een maximumtermijn van 7 dagen na de sluiting van de wedstrijd (poststempel als bewijs), op straffe van verval van recht. Alle geschillen die in verband met dit Reglement kunnen ontstaan en die niet in der minne kunnen worden geschikt, vallen onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank Antwerpen.

je ziet er zo jong uit!

Ben je ouder dan 18?