It’s dark. It’s boozy. It’s a secret.

Maak kans op een Bongiorno Halloween pakket

WEDSTRIJD: THE PURE ITALIAN TASTE

Koop een Bongiorno-product en maak kans op een Fiat 500

Actievoorwaarden

Wedstrijdreglement | Bongiorno BV

Scan & Win

Artikel 1: De organisator

De onderneming Bongiorno BV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Heizeisstraat 10 te Genk (3600), geregistreerd in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder nummer 0899.880.282 (hierna ‘organisator’ genoemd) organiseert van 15 Mei 2024 tot en met 31 augustus van 12u tot 23u59 een spel met verplichting van aankoop onder de naam Fles + Glas scan en win (Hierna ‘actie’ genoemd) in België, dat toegankelijk is op de website https://bongiorno.eu/nl (de nederlandstalige website) of https://bongiorno.eu/fr (de franstalige website).

Deze actie wordt georganiseerd in de deelnemende drinkcenters en het wordt gepromoot via promotiemateriaal in de deelnemende drink centers. De deelname aan de actie impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van dit reglement, zonder enig voorbehoud of voorafgaandelijke voorwaarde. Inbreuken tegen dit reglement door de deelnemer maakt zijn/haar deelname automatisch ongeldig en leidt tot het verlies van een eventuele prijs,indien van toepassing.

Artikel 2: Voorwaarden voor de deelnemers

De actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige fysieke personen (volgens de burgerlijke stand) met woonplaats in België (hierna de “deelnemer” of gezamenlijk de “deelnemers”) met uitzondering van het personeel van de organisator, hun familieleden in rechte lijn en, in het algemeen, iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de ontwikkeling, uitwerking en/of het beheer van de actie meegewerkt heeft.

Artikel 3: Duur

De actie loopt en is geldig van 15 Mei 2024 tot en met 31 augustus 2024 om 23u59. De organisator behoudt zich het recht voor op gelijk welk moment en zonder aankondiging vooraf om de actie te verlengen, op te schorten of stop te zetten indien de omstandigheden het vereisen. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke gevallen. Deze wijzigingen of veranderingen zullen in de mate van het mogelijke vooraf gecommuniceerd worden via de gepaste kanalen.

Artikel 4: Wijze en voorwaarden van deelname

Om geldig te kunnen spelen en deel te nemen, moet de deelnemer:

  • een Bongiorno food product aankopen bij een winkel of binnen de vooraf bepaalde duur van de actie en zolang de voorraad strekt.
  • een geldig aankoopbewijs bijhouden.
  • zich aanmelden via de wedstrijdpagina en hier gegevens achterlaten zoals aangegeven in artikel 8.

De winnaar weet dadelijk wat hij gewonnen heeft en zal door Bongiorno worden gecontacteerd. Eventuele kosten gemaakt om deel te nemen aan de Actie worden niet terugbetaald.

Artikel 5: Prijs

De te winnen prijs verschijnt dadelijk op jou scherm en bij het juist invullen van gegevens zal Bongiorno deze aan de Dranken centrum bezorgen.

Om deel te kunnen nemen aan de actie moet de winnaar een product uit het Bongiorno assortiment aankopen en vervolgens gegevens (zoals aangegeven in Artikel 8) achterlaten op de wedstrijdpagina.. Om de prijs te verkrijgen moet er een geldig aankoopbewijs kunnen worden voorgelegd.

De winnaar engageert zich om juiste en up-to-date informatie te verstrekken. De winnaar is ten alle tijde verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij communiceert. De organisator kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden als hij de winnaar niet kan bereiken om mee te delen dat hij/zij gewonnen heeft of als de prijs verloren raakt als gevolg van een foutief of oud adres. De aangeboden prijs kan in geen enkel geval betwist worden wat betreft de aard of de waarde. Het is in geen enkel geval mogelijk om de tegenwaarde van de prijs in geld of gelijk welke andere vorm te vragen. Als de omstandigheden het vereisen, behoudt de organisator zich het recht om een prijs te vervangen door gelijk welke andere prijs van een gelijkaardige waarde. In dat geval maakt de winnaar geen recht op gelijk welke andere tegenprestatie, behalve de nieuwe prijs. Er wordt geen tegenwaarde van de prijs in de actie aangeboden als compensatie. De organisator zal geen andere dienst of garantie verlenen dan het overhandigen van de prijs zoals beschreven in het reglement en wijst alle aansprakelijkheid af voor elk incident, ongeval en/of schade die zich kan voordoen tijdens het gebruik van de prijs. De aansprakelijkheid van de organisator kan niet worden ingeroepen vanwege de kwaliteit van de prijs in verhouding tot de door de deelnemer aangekondigde of verwachte prijs, de leveringsvoorwaarden of eventuele schade van welke aard dan ook (lichamelijk letsel, moreel, materieel, enz.) die door de winnaar of enige andere persoon kan worden geleden of veroorzaakt. Elke eventuele vordering van de deelnemer of een derde partij kan alleen worden gericht tegen de fabrikant van het product dat de prijs omvat.

Artikel 6: Inbreuken tegen dit reglement

De organisator engageert zich om zijn best te doen om de gelijkberechtiging van de deelnemers te respecteren. Elke inbreuk of fraudepoging die ingaan tegen dit reglement maakt de deelname van de fraudeur ongeldig en leidt tot het verlies van de eventuele gewonnen prijs. Zo kan de organisator de deelname van één of meerdere deelnemers opschorten of annuleren als er verdacht of frauduleus gedrag vastgesteld wordt om op onrechtmatige wijze de prijs in de wacht te slepen. De organisator beslist geheel autonoom over de uitsluiting of de hernieuwde toelating van de betrokken Deelnemers op basis van de beschikbare informatie.

Bij klachten worden de deelnemers geacht het bewijs te leveren dat ze volgens dit Reglement gehandeld hebben. De organisator kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De organisator mag de hele actie of een deel ervan stopzetten als blijkt dat er fraude gepleegd is in welke vorm dan ook, met inbegrip van informatica fraude. De organisator behoudt zich het recht voor om de overtreders van dit reglement te vervolgen met alle nodige middelen en in het bijzonder via de gerechtelijke procedure.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 De prijs: De organisator neemt geen verantwoordelijkheid voor de staat van de prijs. In het geval van een defect in de prijs, wordt de winnaar uitgenodigd om zijn/haar aanspraak rechtstreeks aan de fabrikant van hun prijs kenbaar te maken.

7.2 Spel wijzigingen: De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, omwille van overmacht buiten zijn wil, deze actie geheel of gedeeltelijk aangepast, ingekort, uitgesteld of stopgezet wordt en dat zelfs zonder voorafgaande mededeling, als de omstandigheden het vereisen. In de mate van het mogelijke, worden deze wijzigingen of veranderingen op voorhand aangekondigd via de gepaste kanalen.

Artikel 8: Persoonlijke gegevens

De deelnemers staan alle nuttige verificaties wat betreft hun identiteit en woonplaats toe. Iedere valse verklaring, vermelding van de identiteit of een onjuist adres leidt tot de onmiddellijke uitschakeling van de betrokken deelnemer en, in voorkomend geval, tot terugbetaling van de reeds ingetrokken prijs.

De winnaar aanvaardt dat zijn/haar naam, foto’s of een verslag van de actie of de resultaten ervan door de organisator kunnen worden gebruikt voor publicitaire of redactionele doeleinden, zonder dat zij daarvoor enige vergoeding kunnen eisen. De persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de actie worden verwerkt. Om deel te nemen aan de actie moet u noodzakelijkerwijs de volgende informatie (hierna “de gegevens”) verstrekken:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Postcode
  • Gemeente
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Drankcentrales

De gegevens van de deelnemers worden verzameld met het oog op deelname aan de in dit reglement beschreven actie en worden voor dit doel bewaard gedurende de duur van de actie, vermeerderd met 4 maanden om de periode voor de ontvangst van de prijs te dekken. Niettemin kunnen de gegevens vóór de verwijdering ervan worden bewaard in tussenliggende archieven gedurende de wettelijke verjaringstermijn om het bewijs van uw deelname, de verzending van prijs of uw toestemming voor de verdediging van de rechten van de organisator te bewaren. Deze gegevens kunnen op papier of door geautomatiseerde verwerking worden verwerkt. Deze informatie is bestemd voor de organisator die optreedt als de verantwoordelijke voor de verwerking, voor de ondernemingen van zijn groep en zijn onderaannemers, met inbegrip van de Organisator. Overeenkomstig het toepasselijke recht en de Europese Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens die sinds 25 mei 2018 van kracht is, hebben de deelnemers een recht van toegang, rectificatie, intrekking, gedeeltelijke of volledige verwijdering van de hen betreffende persoonsgegevens, dat zij kunnen uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek aan : Bongiorno BV – Heizeisstraat 10 – 3600 GENK of op het volgende e-mailadres: info@bongiorno.eu. Zij hebben ook recht op de overdraagbaarheid van de gegevens. Bovendien hebben de deelnemers ook de mogelijkheid om specifieke of algemene richtlijnen vast te stellen, die te allen tijde kunnen worden gewijzigd of geschrapt, met betrekking tot bepaalde verwerkingen, voor de opslag, het wissen en de mededeling van hun persoonsgegevens in geval van overlijden. De specifieke richtlijnen kunnen worden geregistreerd bij de verantwoordelijke van de verwerking. Algemene Richtlijnen kunnen worden geregistreerd bij een betrouwbare digitale derde partij die door de bevoegde autoriteit is gecertificeerd. Ten slotte hebben de deelnemers het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit, namelijk : – Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA) met betrekking tot in België woonachtige deelnemers.

Atikel 9: Inzage van het reglement

Het wordt vermeld dat dit Reglement vrij te consulteren is aan de kassa van uw deelnemende drinkcenter en op de website https://bongiorno.eu/nl (de nederlandstalige website) of https://bongiorno.eu/fr (de franstalige website).

Artikel 10: Geschillen

Eventuele moeilijkheden bij de interpretatie of toepassing van dit reglement worden door de organisator geregeld overeenkomstig de Belgische wetgeving. Elke gedraging van een deelnemer die het imago van de organisator kan schaden en/of in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden, kan leiden tot de ongeldigheid van de deelname van deze deelnemer aan de actie. De organisator kan van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving elke deelnemer die zich niet aan dit reglement heeft gehouden, uitsluiten en overgaan tot de zuivere en eenvoudige annulering van de prijs waarop die deelnemer recht kan hebben. Indien één van de clausules van dit reglement ongeldig wordt door een wijziging van de wetgeving, een deregulering of een gerechtelijke beslissing, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid en de naleving van de andere clausules van dit reglement. 6 Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht. Er zullen geen verzoeken (schriftelijk, mondeling of anderszins) worden beantwoord over de interpretatie of toepassing van dit reglement, de voorwaarden en/of het mechanisme van de actie en de bepaling van de winnaar. In geval van een geschil of klacht, om welke reden dan ook, moet het verzoek worden gericht aan de organisator op het in artikel 1 vermelde adres binnen een maximumtermijn van 7 dagen na de sluiting van de wedstrijd (poststempel als bewijs), op straffe van verval van recht. Alle geschillen die in verband met dit reglement kunnen ontstaan en die niet in der minne kunnen worden geschikt, vallen onder de bevoegdheid van de ondernemings rechtbank Antwerpen.

je ziet er zo jong uit!

Ben je ouder dan 18?